Vuokrausehdot

Tutustu autonvuokraus hinnastoon. Varauslomakkeeseen pääset tästä.

1. Ajokortti. Vuokralleottajalla eli asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha ajokortti.

2. Vuokra. Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan. Asiakas maksaa auton vuokratessaan arvioidun vuokran ennakolta, kuitenkin vähintään hinnastossa mainitun vähimmäisvuokraennakon.
Vuokran lopullinen määrä lasketaan auton palauttamisen yhteydessä ja suoritetaan käteisellä tai vuokraajan hyväksymällä luottokortilla, ottaen samalla huomioon jo maksettu vuokraennakko. Käytettäessä luottokorttia vuokran maksamiseen on vuokraajalla oikeus määrätä luoton enimmäismäärä.

3. Auton kunto. Tarpeelliset korjaukset sekä kunnossapito- ja huoltotyöt on tehtävä, mikäli mahdollista vuokraajan huoltamoilla. Sanotuista toimenpiteistä vuokralleantaja maksaa asiakkaalle korvauksen hyväksyttävää kuittia vastaan, josta on eromäärän lisäksi ilmettävä työn laatu, auton rekisterinumero, kilometrimittarin lukema ja päivämäärä.
Maksun edellytyksenä on kuitenkin, ettei asiakas ole itse tehdyistä toimenpiteistä, vian syntyminen, laatu tms. huomioon ottaen, tämän sopimuksen mukaan vastuussa.
Jos korjausten sekä kunnossapito- että huoltotöiden koko naiskustannukset ylittävät vuokra-aikana 20 (kaksikymmentä) euroa, on asiakkaan otettava yhteys vuokralleottajaan ennen työn suorittamista.

4. Auton kunto. Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuun ottamatta.
Ellei auto palauttamisen yhteydessä ole sanotussa kunnossa – tähän luettuna auton normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta – on asiakkaan korvattava auton saattaminen vuokraushetken kuntoon.
Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet autonvarusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin ja lyhtyjen lasien rikkoontumisen ja vahingoittumisen.

5. Vahinkovastuu. Asiakkaan on lisäksi korvattava vuokranantajalle sellaiset autolle sattuneet vahingot, jotka ovat osaltaan aiheutuneet kuljettajan huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, luvattomasta tai tämän sopimuksen vastaisesta ajosta, tai päihdyttävien tms. aineiden käytöstä.

6. Seisonta-aikamaksu. Asiakkaan syyksi luettavan vahingon yms. ollessa kyseessä on hänen suoritettava vuokralleantajalle muun korvauksen ohessa seisonta-aikamaksu, jonka suuruun on vuokrasopimuksen 1-6 vrk:n pituista vuokrausta koskeva vuorokausivuokra, kuitenkin korkeintaan 21 vrk:n ajalta.

7. Liikennevahingot. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi tai selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus tai jätettävä se vuokralleantajalle autoa palautettaessa.

Kaikista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle ja myös autoa palauttaessa. Vuokraushintaan sisältyy myös kaskovakuutus joka korvaa kaikki törmäysvahingot. Kaskon omavastuu on 1000€/vahinko, omavastuun voi alentaa 250€:oon maksamalla 25€/vrk.

Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

8. Huolenpito ja käyttö. Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, vastikkeelliseen henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen samoin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle, ellei näistä seikoista ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vuokrasopimukseen.
Jos asiakas ei noudata edelle olevia tämän kohdan määräyksiä, on hän vastuussa mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Asiakas saa luovuttaa auton toisen ajettavaksi vain sillä edellytyksellä, että vuokralleantaja hyväksyy tämän sekä että ao. henkilö tayttää edellä kohdassa 1. mainitut edellytykset. Sopimuksen ao. kohta on myös täytettävä. Muulloin asiakkaan on aina oltava itse autossa mukana. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämisen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista – vahingonkorvausvelvollisuus niihin luettuna – samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa.

9. Käyttöalue. Auton viemiseen Suomen rajojen ulkopuolelle tarvitaan vuokralleantajan etukäteen antaman kirjallinen suostumus.

10. Matkamittari. Auton matkamittari on sinetöity. Mikäli mittariin tai siihen liittyviin osiin tulee vika, on asiakkaan ilmoitettava siitä välittömästi vuokralleantajalle.
Jos sinetöinti on rikottu autoa palautettaessa, asiakas on velvollinen maksamaan vuokralleantajan arvioiman ajomatkan mukaan, joka on vähintään 300 km/päivä.
Sinetöinnin rikkominen saattaa aiheuttaa myös rikosoikeudellisen vastuun.

11. Sakot ym. Asiakas vastaa vuokratun auton käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

12. Palautus. Asiakkaan on palautettava auto vuokra-ajan päättymiseen mennessä samaan paikkaan, josta hän on saanut auton haltuunsa, ellei toisin sovita.
Palautuksen viivästyessä on asiakkaan vuokran maksamisen lisäksi korvattava kaikki vahinko, josta vuokralleantajalle viivästyksen johdosta saattaa syntyä.

13. Sopimuksen purkaminen. Vuokralleantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen vuokra-ajan kuluessa heti, jos asiakas rikkoo tai ilmeisesti tulisi rikkomaan tämän sopimuksen ehtoja vastaan tai osoittautuu kykenemättömäksi auton kunnolliseen ajoon tai käsittelyyn. Vuokralleantajalla on sama purkuoikeus, mikäli asiakas on sopimusta tehtäessä antanut vääriä tietoja.

14. Vapautus vastuusta (vuokralleantaja). Vuokralleantaja on vapaa kaikesta vastuusta, mikäli vuokralleantaja ei siitä riippumattomista syistä johtuen voi pitää autoa asiakkaan käytössä. Mainittuja syitä ovat ylivoimaiseksi esteeksi tai liikavaikeudeksi normaalisti katsottavien seikkojen ohella haitallinen kulkutauti, lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava vuokralleantajan estettäväksi kohtuullisilla kustannuksilla mahdoton tapahtuma. Vuokralleantaja ei myöskään vastaa vuokrakseen tavalla tai toisella liittyen asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

15. Viivästyskorko. Viivästyskorkoa veloitetaan voimassa olevan korkolain mukaan.

16. Sopimusriidat. Tähän vuokrasopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin raastuvanoikeudessa tai jossakin muussa vuokralleantajan osoittamassa alioikeudessa.
Vuokraajan ollessa yksityinen kuluttaja riidat ratkaistaan vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.